ATATÜRK KRONOLOJİSİ - 1
Atatürk Kronolojisi - 1

1881

Atatürk'ün Selânik'te doğumu

1886

Atatürk'ün ilk öğrenimine başlaması

(Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu'na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)

1888

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü

1893

Atatürk'ün Selânik Askerî Rüştiyesi'ne girişi

(Atatürk kısa bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne gitmişse de öğrenimine daha sonra Askerî Rüştiye'de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. Bu okulda matematik öğretmeni. Mustafa Efendi, genç öğrencisi Mustafa'nın adının sonuna "Kemal" ismini ilâve etmiştir.) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ne girişi (1899 yılında bitirmiştir) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazılışı, Atatürk'ün teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.

1908

Atatürk'ün üsteğmen oluşu

11 Ocak 1905

Atatürk'ün Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu

5 Şubat 1905

Atatürk'ün -kurmaylık stajı için- Şam'da 5. Ordu emrine atanması

10 Şubat 1905

Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi

Ekim 1906

Atatürk'ün Şam'da bazı arkadaşları ile gizli olarak "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kuruşu

20 Haziran 1907

Atatürk'ün kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oluşu

13 Ekim 1907

Atatürk'ün Şam'dan, merkezi Manastır' da bulunan 3. Ordu Karargâhı'na atanması

(Bu karargâhın Selânik'teki şubesinde çalıştırılmıştır. )

23 Şubat 1908

Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması

22 Haziran 1908

Atatürk'e, 3. Ordu Kararğâhı'ndaki görevinin yanı sıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi

23 Temmuz 1908

İkinci Meşrutiyet'in ilânı

13 Ocak 1909

Atatürk'ün Üçüncü Ordu Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirilişi

3 Nisan1909

İstanbul'da İkinci Meşrutiyet'e karşı -avcı taburlarının ayaklanmasıyla- büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı)

15/16 Nisan 1909

Atatürk'ün Hareket Ordusuyla beraber -bu ordunun Kurmay Başkanı olarak- Selânik'ten İstanbul'a hareketi

19 Nisan 1909

Atatürk'ün Hareket Ordusu'yla beraber İstanbul'a gelişi

16 Mayıs 1909

Atatürk'ün 31 Mart Olayı'nın bastırılmasından sonra tekrar Selânik'e dönüşü

30 Ağustos 1909

Atatürk'ün -Kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevra'ya katılışı

8 Eylül 1909

Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevranın sona erişi ve Atatürk'ün Cumalı'dan ayrılışı

22 Eylül 1909

Selânik'te "İttihat ve Terakki Büyük Kongresi"nin toplanışı

(Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

5 Kasım 1909

Atatürk'ün -Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından- tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması

1909

Atatürk'ün "Cumalı Ordugâhı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması

(Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909 arasında Cumalı Karargâhı'nda yapılan askerî manevra esasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)

6 Eylül 1910

Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'na atanması

Eylül 1910

Atatürk'ün orduyu temsilen, Pikardi manevralarını izlemek amacıyla Fransa'ya gönderilişi

1 Kasım 1910

Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması

15 Ocak 1911

Atatürk'ün, 5. Kolordu Karargâhı'nda, daha sonra yine Selânik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi

Mart 1911

Atatürk'ün Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev alışı

19 Nisan 1911

Atatürk'ün 5. Kolordu'nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle- katılması

(Manevra, 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)

14 Eylül 1911

Atatürk'ün, Selânik'te 38. Piyade Alay, Kumandanlığı'ndaki görevinden alınarak İstanbul'da Genelkurmay I. Şube'de bir göreve atanması

29 Eylül 1911

İtalyanların Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'ne savaş ilânı

5 Ekim 1911

İtalyanların Trablusgarp'a saldırıya geçmesi Atatürk'ün, Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere -Gâzeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan ayrılışı

(İskenderiye üzerinden Trablusgarp'e geçmiştir.)

27 Kasım 1911

Atatürk'ün binbaşılığa terfi edişi

8 Aralık 1911

Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi'ye gelişi

(Atatürk, burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.)

19 Aralık 1911

Atatürk'ün -Ethem Paşa'nın yerine- Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi

30 Aralık 1911

Atatürk'ün Derne'ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı'nı üzerine alışı

1911

Atatürk'ün, "Tâbiye Tatbikat Seyahatı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması

(Bu küçük kitap, 5. Kolordu'nun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk'ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)

12 Mart 1912

Atatürk'ün Derne Komutanlığı'na atanması

1912

Karadağ'ın harp ilânı ile Balkan Harbi'nin başlaması

24 Ekim 1912

Atatürk'ün Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi

25 Kasım 1912 Atatürk'ün Gelibolu'da bulunan Bahr-i , Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması

1 Aralık 1912

Atatürk'ün İstanbul'dan Bolayır'a hareketi

1912

Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Bölüğün Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın İstanbul'da yayımlanması

27 Ekim 1913

Atatürk'ün Sofya Ataşemiliterliğine atanması

20 Kasım 1913

Atatürk'ün Sofya'ya gelişi

11 Ocak 1914

Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliğine ilâveten Belgrat ve Çetine Ateşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi.

1 Mart 1914

Atatürk'ün yarbaylığa terfi edişi

Mayıs 1914

Atatürk'ün, Nuri (Conker)'in "Zâbit ve Kumandan" adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde "Zâbit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazması

(Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul'da yayımlanmıştır.)

1 Ağustos 1914

Almanya'nın Rusya'ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı'nın başlaması

29 Ekim 1914

Osmanlı. Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na girişi

20 Ocak 1915

Atatürk'ün, Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması

2 Şubat 1915

Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlaması

25 Şubat 1915

Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın Maydos (Eceabat)'a nakli ve Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi

18 Mart 1915

Çanakkale Boğazı'nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başarı kazanamaması

23 Mart 1915

Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders'in atanması

(26 Mart 1915 günü Gelibolu'ya gelmiştir.)

18 Nisan 1915

Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümenin, 5. Ordu'nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı'ya gönderilişi

25 Nisan 1915

Çanakkale'de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıbumu bölgesinde çıkarma hareketine başlaması; Bigalı'dan gelen Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi

(Düşman çıkarması 26 ve 27 Nisan günleri de devam etmiş; ancak Atatürk komutasındaki askerlerimizin kahramanca savunması karşısında başarısız kalmıştır.)

1 Haziran 1915

Atatürk'ün albaylığa terfi edişi

15 Temmuz 1915

Atatürk'e Harp Madalyası verilişi

6 Ağustos 1915

Düşmanın Çanakkale'de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu

(Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. )

Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi

8 Ağustos 1915

Atatürk'ün -General Liman von Sanders' in emri ile- "Anafartalar Grubu Komutanlığı"na getirilişi

9 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde İngilizlere taarruzu; düşmanın tekrar çıkarma yaptığı kıyılara itilmesi

10 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conkbayırı'nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk'ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtuldu.)

1 Eylül 1915

Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı'ndaki üstün başarılan sebebiyle "Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası" verilişi

10 Aralık 1915

Atatürk'ün, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndan istifası

(Bu istifa, 5. 0rdu Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul'a dönmüştür.)

19/20 Aralık 1915

İngilizlerin gece Çanakkale'yi tâhliye etmeleri

17 Ocak 1916

Atatürk'e, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndaki üstün başarıları sebebiyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi

27 Ocak 1916

Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması

(Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir.)

11 Mart 1916

Atatürk'ün, Karargâhı Diyarbakır'a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması

(Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.)

12 Mart 1916

Atatürk'ün,-16. Kolordu'nun Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması üzerine- Edirne'den İstanbul'a hareketi

16 Mart 1916

Atatürk'ün, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı

26 Mart 1916

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması

1 Nisan 1916

Atatürk'ün Mirliva (Tuğgeneral)'lığa terfi edişi

Haziran 1916

16. Kolordu Karargâhı'nın Diyarbakır'dan Silvan'a nakledilmesi

3 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi

8 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş'u, akşam Bitlis'i düşman işgalinden kurtarışı

13 Aralık 1916

Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine - vekâleten karargâhı Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması

16 Aralık 1916

Atatürk'ün, Silvan'dan hareketle Sekerat' ta 2. Ordu Karargâhı`na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı

3 Ocak 1917

Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinden dönüşü üzerine- Sekerat'ta 2. Ordu Komutan Vekilliği'nden ayrılarak Silvan'a dönüşü

14 Şubat 1917

Atatürk'ün Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı'na atanması

21 Şubat 1917

Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrılışı

5 Mart l917

Atatürk'ün Şam'a gelişi ve Sina Cephesini teftişi

5 Mart 19l7

Atatürk'ün Diyarbakır'daki 2. Ordu'ya vekâleten Komutan atanması

11 Mart 1917

Atatürk'ün 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam'dan Diyarbakır'a dönüşü

16 Mart 1917

Atatürk'ün 2. Orduya asaleten komutan atanması

14 Mayıs 1917

Atatürk'ün Muş'un ikici defa düşman işgalinden kurtarışı

(Muş, 8 Ağustos 1916 da kurtarılmış ise de 25 Ağustos 1916 da tekrar Rusların eline düşmüştü.)

5 Temmuz 1917

Atatürk'ün, General Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı olarak Halep'te oluşturulması kararlaştırılan Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanması

Temmuz 1917

Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a hareketi

(7.0rdu Karargâhı'nı oluşturmak üzere Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından İstanbul'a çağrılmıştır.)

Temmuz 1917

Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a gelişi

15 Ağustos 1917

Atatürk'ün İstanbul'dan Halep'e hareketi

(7. 0rdu Karargâhı Halep'in Aziziye mevkiinde idi.)

20 Eylül 1917

Atatürk'ün, Halep'ten -genel durum değerlendirmesi ve General Falkenhein ile anlaşmazlığına dair- Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya raporu

Ekim Başı 1917

Atatürk'ün, -Yıldırım Orduları Komutanı General Falkenhein'le anlaşmazlık sonucu- Yedinci Ordu Komutanlığı'ndan istifa edişi

9 Ekim 1917

Atatürk'ün tekrar Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması

(Atatürk, bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamış, kendisi 2. Ordu Komutanı sıfatiyle izinli sayılarak Halep'ten İstanbul'a gelmiştir.)

Ekim Sonu 1917

Atatürk'ün, Halep'ten İstanbul'a dönüşü (9 ay kadar İstanbul'da kalmıştır.)

7 Kasım 1917

Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâh'ta görevlendirilmesi

15 Aralık 1917

Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı

SAAT
 
Reklam
 
ANASAYFAN YAP
 
ANA SAYFAN YAP
TARİHTE BUGÜN
 
HTML KOD
TAVSİYE EDİN
 

http://KENDİ

 
23507 ziyaretçi (41606 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

beypazariulkuocagi.tr.gg